Toro Mata

{title: Toro Mata}
{artist: Celia Cruz}
{x_UGNG_category: Cuba}

Am    Asus  E E7*
Toro mata y toro mata
  E   E7*      Am  Asus
Toro mata rumbandero toro mata.

Toro mata y toro mata
Toro mata rumbandero toro mata
Toro toro.

Toro mata y toro mata
Toro mata rumbandero toro mata (bis).

Yo vengo porque es mi gusto
Y en mi gusto nadie manda toro mata
Toro toro (bis).

Toro mata y toro mata
Toro mata rumbandero toro mata...

Ay la ponde ponde
Ay la pondeee
Ese negro no es de aquí
Ay la pondeee
Ese negro es de Acarí
Ay la pondeee
Hay que matar a ese negro
Ay la pondeee
Quien trajo este negro aquí
Ay la pondeee
Ay la ponde, ponde, ponde
Ay la pondeee
Ay la ponde, ponde, ponde
Ay la pondeee.(bis)