Yaye boy

{title: Yaye boy}
{artist: Africando}
{x_UGNG_category: Salsa}


[Am]YAY, SUBA YAY BOY – [E7]BAY, SUBA BAY BOY (x 2)
Mamba mam boy, bay ma bay boy (x 2)

Maraqui Ai Boy – YAY BOY
Maraqui Bay Boy – BAY BOY
Maraqui Mam Boy – MAM BOY
Maraqui Ai Boy – YAY BOY

Y yai yo yai, yai pal ma
Aah bay pal ma

YAY, SUBA YAY BOY – BAY, SUBA BAY BOY (x 2)
Mamba mam boy, bay ma bay boy (x 2)

Machumba bai nao – MAM BOY
Asera puma funde – MAM BOY
Canja ginjo yao – MAM BOY
Y se tao ue zizi – YAY BOY

YAI, SUBA YAY BOY, BAY, SUBA BAY BOY (x 2)
AI BAY PAL MA, AAH YAY PAL MA

Mamba mamba pal ma, bay yo bay, ma pal ma
Mam… Maraqui mam boy, mam mam bal ma

AH, MAM BAL MA, AH, BAY PAL BA
AH, BAY MAL MA, AY, YA PAL MA
Machumba bai dera bu pal ma, asera puma funde pal ma 
Tan mi chumba lera pal ma, ah, yay pal ma